KEYWORD DICTIONARY OF CONTEMPORARY ART

Issay Rodriguez # Aurga # Dama # Nilay # Tanawin

Aquarium poetry workshop

1.
 • ORIGINAL TEXT BY
  LIU CHUN-LIANG
  The life I am leading is in bubbles. As if it's been trodden in the puddles. While the lightning flashes, Hopes turns into ashes. Maybe it's better if I were a jellyfish. At least I would not be your dish. Just as the life of the dying coral, My tears sing in a choral. Sing the loudest my tears, then, light! I found myself in the middle of a rite. Surrounded by infinite sands The only visible parts my helpless hands As the memories turn and swirl, I am transformed into a pearl.
 • (EN/CH) EDITING AND TRANSLATIONS BY
  KEYWORDS OF ASIAN CONTEMPORARY ART
  引領我的生活如在氣泡群中 彷彿曾踩進泥濘水坑 當雷霆爍閃 希望幻滅為灰燼 或許當隻水母好點 至少我無法成為你席上珍饈 就像那垂死的珊瑚 淚水在合聲中歌唱 唱響我的淚水 與 光 終在一場儀式裡找到自我 被無盡沙礫圍困 只見一雙無助的雙手 隨記憶旋轉捲動 逐漸轉變成一顆珍珠
 • ORIGINAL TEXT BY LIU CHUN-LIANG
  TRANSLATION BY KEYWORDS DICTIONARY OF ASIAN CONTEMPORARY ART (EN/CH)
2.
 • ORIGINAL TEXT BY
  MARIAN BARRO
  I wonder how painful it can sting Or what else could it bring I'm not new to the cold but I miss the arm I can hold Comfort in the deep Warm thoughts in my sleep I feel afraid when it's high Passing trough corals as if I fly Comb through the falling curtain feels familiar for certain Bottom of the surface is glassy Too lucky to be at sea For now I need to go back and follow the sway But so many things to learn when astray
 • (EN/CH)
  EDITING AND TRANSLATIONS BY
  KEYWORDS OF
  ASIAN CONTEMPORARY ART
  我想知道還會刺痛多少 或 還能帶來些什麼 我已適應酷寒 但仍然想念緊密相偎的臂膀 沉穩且安適 睡夢中溫暖的思念 當它攀升時我感到害怕 行經珊瑚礁如同飛行 梳理垂墜的簾子 感到熟悉無疑 表面底層是玻璃狀的 在海中實屬萬幸 現在我需要回去隨波逐流 但誤入歧途時總有許多事情需要學習
 • (EN/FIL)
  EDITING AND TRANSLATIONS BY
  CHARMS TIANZON
  Wari ko ang sakit ng kagat Ng anumang maisiwalat Hindi ako naninibago sa lamig Ngunit hangad ko ang iyong bisig Kapayapaan sa paglubog Mainit na isipan sa pagtulog Ako'y takot sa pagtaas Sa mga kurales parang lumilipad Hawiin ang nahuhulog na kurtina Ng pakiramdam na walang pangamba Sa ilalim kung saan babasagin Sa dagat ay seswertehin Ngunit ngayon kelangan balikan at sundan ang indayog Kahit maraming malalaman kapag humayo
 • ORIGINAL TEXT BY MARIAN BARRO
  TRANSLATION BY KEYWORDS DICTIONARY OF ASIAN CONTEMPORARY ART (EN/CH)
  EDITING AND TRANSLATION BY CHARMS TIANZON (EN/FIL)
3.
 • ORIGINAL TEXT BY
  YOUNG SHAU-LOU
  聲音被收起,寂靜 給了一口窺伺的深井 在水之遠方的平和 匯流的光束如一條條小河 避光的魚 尋找黑暗的剩餘 那安歇之處如石 不會被光芒撿拾 睡入這片冰冷 倒臥如一座丘陵 一尾路過的鯨撥出一片幽深 礁石安靜地如同墓碑之森 魚群帶來巨大的陰影 將整片海的顏色運向虛空
 • (EN/CH)
  EDITING AND TRANSLATIONS BY
  KEYWORDS OF
  ASIAN CONTEMPORARY ART
  The sound is silent in the deep A well where one can peep Peace beyond the water Converging beams are like small rivers Dark fish Find what's left of the darkness That resting place is like a stone untouched by light and alone falling asleep in the cold lying down like a hill unturned A passing whale hails from the deep As quiet as a forest of tombstones is the reef A school of fish brings huge shadows Carrying the whole sea, devoid of colors
 • (EN/FIL)
  EDITING AND TRANSLATIONS BY
  CHARMS TIANZON
 • ORIGINAL TEXT BY YOUNG SHAU-LOU
  TRANSLATION BY KEYWORDS DICTIONARY OF ASIAN CONTEMPORARY ART (EN/CH)
4.
 • ORIGINAL TEXT BY
  AISSA DOMINGO
  Pumasok ang takipsilim, Kapaligiran ay dumidilim. Nakakapit, Nagmamasid. Mga anino'y sadyang dumarami. Lahat pumapailalim, Lahat nakaantabay, Sa bawat agos nakabantay. Sila'y sumasayaw, Ating natatanaw. Walang pagod, paulit-ulit, Liwanag unti-unting kinukupit. Dahan-dahang hinihila, Pababa ba o pataas?
 • (EN/CH)
  EDITING AND TRANSLATIONS BY
  KEYWORDS OF
  ASIAN CONTEMPORARY ART
  繁花綻放的黃昏 黑暗若隱若現 手牽著手 冰冷的眼 疊加陰影 遞交增長 等待著 在浪潮上 他們跳舞 如同我們所巡視 反轉交互 不知疲憊 燈光逐漸黯淡 緩慢拉提 是上升 抑或是下降?
 • (EN/FIL)
  EDITING AND TRANSLATIONS BY
  CHARMS TIANZON
  Dusk blooms, Darkness looms. Hands on hold, Eyes are cold. Multiplying shadows. Submission grows, All wait, In each wave. They dance, As we glance. Over and over, tirelessly, Light dims gradually. Slowly pulling, Descending or Ascending?
 • ORIGINAL TEXT BY AISSA DOMINGO
  TRANSLATION BY KEYWORDS DICTIONARY OF ASIAN CONTEMPORARY ART (EN/CH)
5.
 • ORIGINAL TEXT BY
  LUIGI LAUREL
  As I sink to the deep, I spot a ray. Its sombre movements invite me to say: Beneath the collection of lionfish and urchins, the sea bed is contaminated, no longer virgin. A parrot fish seeks shelter within an anemone, It gives me a feeling of deep antipathy, Instead of swimming through kelp and sea grass, I tread through plastic refuse, rubber, and glass. Not all is lost, when I glance at an eel, Despite what this devastation makes me feel. I'm inspired by the tenacity of a shark, As it stalks through the coral & chases its mark. I watch as the scattered fish rejoin a school, I head to surface, lest I remain a breathless fool
 • (EN/CH)
  EDITING AND TRANSLATIONS BY
  KEYWORDS OF
  ASIAN CONTEMPORARY ART
  当我沉入深处时,我发现了一条射线。 它阴沉的动作邀请我说: 在狮子鱼和海胆的收藏之下, 海床被污染,不再是处女。 鹦鹉鱼在海葵中寻求庇护, 给我一种深深的反感, 而不是在海带和海草中游泳, 我穿过塑料垃圾、橡胶和玻璃。 不是所有的都消失了,当我瞥见一条鳗鱼时, 尽管这种破坏让我有什么感觉。 我受到鲨鱼的坚韧的启发, 当它穿过珊瑚 并追逐它的标记。 我看着散落的鱼重新加入学校, 我浮出水面,免得我还是个气喘吁吁的傻瓜。
 • (EN/FIL)
  EDITING AND TRANSLATIONS BY
  CHARMS TIANZON
  Sa ilalim ng mga salungo at lionfish na nagpulong, Ang salog ng dagat ay di na birhen, nadapuan na ng polusyon. Sa anemone naghanap ang loro ng silungan, At ako ay nakaramdam ng pagkasuklam, Sa halip na ako ay lumangoy sa mga halaman at damong-dagat, Ako ay tumatapak sa plastik, goma, at bubog na nagkalat. Hindi lahat ay nawala nang masilayan ko ang palos, Sa kabila ng pagkawasak, hindi lahat naubos. Sa tiyaga ng pating, ako ay nahimok, Sa kurales ito ay masugid na nakatutok. Nang aking makita ang mga isdang muling nagtitipon, Ipinagpaliban ang katangahan, humihingal ako ay nagpasyang umahon.
 • ORIGINAL TEXT BY LUIGI LAUREL
  TRANSLATION BY KEYWORDS DICTIONARY OF ASIAN CONTEMPORARY ART (EN/CH)
  EDITING AND TRANSLATION BY CHARMS TIANZON (EN/FIL)
6.
 • ORIGINAL TEXT BY
  ANNA PATRICIA RODRIGUEZ-CARRANZA
  In between my toes the sand feels crumbly Which also finds its way in between my clothing Memories of a shadowy cool Yesterday's love of youth in April's fool On my arm it felt like slippery slime As the sweat of someone so tired The grainy sands of salty water that enter my eyes, Like the scattered toys of my children, makes me happy yet cry A breath that stings my nasal cavity Like a scream underwater heard by nobody The warm currents of salt water underneath My ankles are happy to be embraced by the sea My feet fumbles for some sort of rough stones To anchor myself as I fear sinking into the unknown
 • (EN/CH)
  EDITING AND TRANSLATIONS BY
  KEYWORDS OF
  ASIAN CONTEMPORARY ART
  在我腳趾間的沙子細碎 找到了鑽進衣服的途徑 陰涼的記憶 愚人節時的昔日舊愛 在我臂上滑溜黏膩 如一個人疲倦的汗水 刺痛鼻腔裡的呼吸 如一聲水底下的尖叫 無人聽聞 進入我眼中的鹹水沙粒 像孩子們散落的玩具 讓我既喜悅又哭泣 深邃處溫暖的洋流 我的腳踝愉悅地被大海擁抱 雙腳探詢著崎嶇暗岩 在我深陷未知時定錨自己
 • EDITING AND TRANSLATIONS BY
  CHARMS TIANZON
  Sa pagitan ng mga daliri'y maganit Sumisingit sa aking damit Gunita ng halumigmig Isang kahapong inakalang pag-ibig Sa braso ko'y dumaplis: madulas Parang natuyong pawis ng hulas Pag pumasok sa mata'y may alat Waring mga laruang kalat-kalat Hingang malalim - masakit sa ilong Sakit sa kaloobang di marinig na alulong Isang pagsirko ng tubig na maligamgam Yakap ng dagat sa'king alak-alakan Hinahanap ng paang di marunong lumangoy
  ang aligasgas
  Nang di malunod sa kalalimang wagas
 • ORIGINAL TEXT BY ANNA PATRICIA RODRIGUEZ-CARRANZA
  TRANSLATION BY KEYWORDS DICTIONARY OF ASIAN CONTEMPORARY ART (EN/CH)
  EDITING AND TRANSLATION BY CHARMS TIANZON (EN/FIL)
7.
 • ORIGINAL TEXT BY
  CARMELA LAPEÑA
  Come and shed your iridescent scales One by one like untold tales Swirl me a story caught like a fish Then unravel your secret wish Our time shifts like powdery sand Falling grains through my trembling hand Somewhere there is a flicker of light Catch it in a net we might All around us a glow blooms Stronger than the dark that looms Soon we’ll find our way out of this cave Take my hand and we can be brave Even if we lose the glow Together, you and I can flow
 • (EN/CH)
  EDITING AND TRANSLATIONS BY
  KEYWORDS OF
  ASIAN CONTEMPORARY ART
  來擺脫你虹彩的鱗 一則則如同未被講述的寓言 一則故事迴旋攫取我如同一隻魚 解開你秘密的願望 時光匆匆一如塵土 從我顫抖的雙手間墜落的穀粒 在某處爍閃著光芒 或許我們以網捕捉 讓光芒在我們身畔爍閃 壯大過忽隱忽現的幽暗 我們即將找到走出洞穴的路途 牽起我的手讓我們一起無懼 即便我們失去光芒 仍然可以共游
 • (EN/FIL)
  EDITING AND TRANSLATIONS BY
  CHARMS TIANZON
  Halika at hayaan mo na ang kumikinang mong kaliskis ay malagas Isa-isa katulad ng mga kuwentong hindi ipinamalas Paikutin mo ako ng kuwento na tulad ng isdang nahuli At saka mo ibunyag ang iyong hiling na ikinubli Ang ating oras ay lumilipat tulad ng pulbos na buhangin Nahuhulog na mga butil sa kamay kong nanginginig Sa isang banda may ilaw na kumislap Kung kakayanin, mahuhuli ng lambat May namumukadkad na ilaw sa palibot natin Mas malakas sa nagbabadyang dilim Sa kalaunan mula sa kweba palabas tayong gagapang Kunin ang aking kamay at kaya natin maging matapang At kahit na ang ilaw natin ay di magpatuloy Ikaw at ako, magkasamang dadaloy.
 • ORIGINAL TEXT BY CARMELA LAPEÑA
  TRANSLATION BY KEYWORDS DICTIONARY OF ASIAN CONTEMPORARY ART (EN/CH)
  EDITING AND TRANSLATION BY CHARMS TIANZON (EN/FIL)
8.
 • ORIGINAL TEXT BY
  RICARDO MALIT
  Darkness swallows My being down to my marrow The pulsing waves Control how all things behave There is a strong hunger But I stay asleep a little longer When things stay still I hear the screams – shrill I try to stay afloat At least keep the water at my throat I practice caution A safe distance, I only show a refraction Of who I am, I try to show clarity Amidst all the ambiguity
 • (EN/CH)
  EDITING AND TRANSLATIONS BY
  KEYWORDS OF
  ASIAN CONTEMPORARY ART
  黑暗吞噬 使我不寒而慄 推擠的波濤 控制著萬物舉止 強烈且飢渴 但我沉睡太久 當事物靜止時 銳利地尖叫刺破我的耳膜 我試著維持漂浮 至少 讓水保持在喉嚨以下 我謹慎行事 一段安全的距離 我只顯現折射出的 我是誰 我試圖清晰表明
 • (EN/FIL)
  EDITING AND TRANSLATIONS BY
  CHARMS TIANZON
  Lumunok ang karimlan Sagad sa buto ang kakanyahan Mga alon na tumitibok Pinigilan ang mga bagay sa kanilang pag-amok May matindi na pagkagutom Ngunit ako ay nanatili sa pagtulog Kapag ang mga bagay ay tumitindig Matinis ---ang mga sigaw sa aking pandinig Sinubukan ko lumutang at manatili Sa aking lalamunan, ang tubig ay mapanatili Ako ay nagsanay sa pag-iingat Sa kalayuang ligtas, ako'y liwanag
  na lumihis at umangat
  Sinuman ako, sinubukan ko maging klaro Sa kalagitnaan ng malabo
 • ORIGINAL TEXT BY RICARDO MALIT
  TRANSLATION BY KEYWORDS DICTIONARY OF ASIAN CONTEMPORARY ART (EN/CH)
  EDITING AND TRANSLATION BY CHARMS TIANZON (EN/FIL)
9.
 • ORIGINAL TEXT BY
  RICARDO MALIT
  That night, on the beach,
  I should have seen the darkness.
  Behind your smile, your feigned lightness. But I was blinded by moonlight, tricked by silver. I opened up to you and became a powerless giver. The warm undulating waves
  rose like our burning desire,
  Your touch burned my skin like all consuming fire. It was too late to realize,
  I got caught in aquarium glass.
  Trapped, unable to move, held fast. Praying I could escape, swim up against walls. Only to falter, upon seeing how far I would fall. And I hope for salvation, a burst of light that would give me wings to take flight. Away from you, but your silver light
  has me drowning in sand,
  and just like the little mermaid, I am pricked with pain as I try to stand.
 • (EN/CH)
  EDITING AND TRANSLATIONS BY
  KEYWORDS OF
  ASIAN CONTEMPORARY ART
  是夜 在沙灘 我應該看見黑暗 在你微笑的背後 你故作輕鬆的樣子 我應是被月光蒙蔽 被銀色欺瞞 我打開心扉成為一名脆弱的受與者 溫暖起伏的波浪像我們燃燒的慾望一樣升起, 我們一同流入對方神聖的寂靜中 但為時已晚 我已被魚缸所捕捉 困陷 僵局 緊抓著 祈禱自己能逃脫 沿缸壁泅游 只在看見我已跌落多遠時感到猶豫畏縮 冀望著救贖 一束光芒 帶給我飛翔的翅膀 遠離你 但你的銀光已將我淹沒在砂粒中 如同那人魚 我的雙腳在嘗試站起時被刺痛
 • (EN/FIL)
  EDITING AND TRANSLATIONS BY
  CHARMS TIANZON
  Nang gabing yun, sa tabing dagat,dapat nakita ko ang kadiliman. Sa likod ng iyong mga ngiting, nakakalinlang kaliwanagan. Ngunit ako'y nabulag ng liwanag ng buwan, nadaya ng pilak. Nagpaubaya at sinuko ang sarili ng buong busilak. At ang alon ay sumayaw kasabay ng ating pagnanasang umaapaw Ako'y nilalamon ng apoy sa bawat mong paggalaw. Huli na ng napansin, ako’y napapaligiran ng salamin ng iyong pabiyay. Nabitag, di makakilos, di makatakas na tunay. Nagdadasal na makaalpas, makalangoy lagpas
  sa nagtataasang mga dingding nakakalula.
  Ngunit ako’y nanghihina, tuwing makikita
  ang lalim ng pagbagsak kong sadya.
  At ako'y umaasa ng kaligtasan, isang nagniningning tanglaw magbibigay sa akin ng pakpak upang makalipad at pumaibabaw. Palayo saiyo, ngunit ang sinag ng iyong pilak ay sinilaw ako pababa sa buhanging nakakalunod. At ako’y tulad ng munting sirena, sinisiil ng sakit habang pinipilit tumayo kahit natitisod.
 • ORIGINAL TEXT BY CHARLIE ANINION
  TRANSLATION BY KEYWORDS DICTIONARY OF ASIAN CONTEMPORARY ART (EN/CH)
  EDITING AND TRANSLATION BY CHARMS TIANZON (EN/FIL)